Skip to main content

Phát triển các phần mềm bổ trợ

There are many ways to extend verdaccio, the kind of plugins supported are:

Chúng tôi khuyên bạn nên phát triển phần mềm bổ trợ bằng cách sử dụng định nghĩa loại luồng của chúng tôi.

Other plugins

Cơ bản chúng ta phải trả về một đối tượng với phương thức được gọi là authenticate, và sẽ nhận lại 3 tham số (user, password, callback).

Theme Plugin

The plugin must return a function that returns a string. The string should be the absolute location of the root of your user interface.

API

const path = require('path');

module.exports = (...arguments) => {
return path.join(__dirname, 'static');
};

It is imporant that the name of the plugin must start with verdaccio-theme- prefix.

Theme Example

Filter Plugin

Since 4.1.0

Hiện lỗi này nghĩa là hoặc xảy ra lỗi hoặc xác thực không thành công.

More info in the PR.

callback(null, false)

API

groups là một tập hợp các chuỗi người dùng.

Do not remove properties from the metadata, try to do not mutate rather return a new object.

interface IPluginStorageFilter<T> extends IPlugin<T> {
filter_metadata(packageInfo: Package): Promise<Package>;
}