Skip to main content

Docker

alt Docker Pulls Count

To pull the latest pre-built docker image:

docker pull verdaccio/verdaccio

Docker pull

Wersje oznaczone

Since version v2.x you can pull docker images by tag, as follows:

Dla wersji głównej:

docker pull verdaccio/verdaccio:4

Dla wersji drugorzędnej:

docker pull verdaccio/verdaccio:4.0

Dla określonej (poprawka) wersji:

docker pull verdaccio/verdaccio:4.0.0

Jeśli interesuje Cię lista tagów, odwiedź witrynę Docker Hub.

Running Verdaccio using Docker

Aby uruchomić kontener dokowania:

docker run -it --rm --name verdaccio -p 4873:4873 verdaccio/verdaccio

The last argument defines which image to use. The above line will pull the latest prebuilt image from dockerhub, if you haven't done that already.

Jeśli masz zbuduj obraz lokalnie, użyj verdaccio jako ostatniego argumentu.

Możesz użyć -v do związania uchwytu conf, magazynu i dodatków do systemu plików hostów:

V_PATH=/path/for/verdaccio; docker run -it --rm --name verdaccio \
-p 4873:4873 \
-v $V_PATH/conf:/verdaccio/conf \
-v $V_PATH/storage:/verdaccio/storage \
-v $V_PATH/plugins:/verdaccio/plugins \
verdaccio/verdaccio

if you are running in a server, you might want to add -d to run it in the background Note: Verdaccio runs as a non-root user (uid=10001) inside the container, if you use bind mount to override default, you need to make sure the mount directory is assigned to the right user. In above example, you need to run sudo chown -R 10001:65533 /opt/verdaccio otherwise you will get permission errors at runtime. Zalecane jest użycie woluminu dokujacego zamiast używania wiązania uchwytu.

Verdaccio 4 provides a new set of environment variables to modify either permissions, port or http protocol. Here the complete list:

WłaściwośćdefaultOpis
VERDACCIO_APPDIR/opt/verdaccio-buildthe docker working directory
VERDACCIO_USER_NAMEverdacciothe system user
VERDACCIO_USER_UID10001the user id being used to apply folder permissions
VERDACCIO_PORT4873the verdaccio port
VERDACCIO_PROTOCOLhttpthe default http protocol

SELinux

If SELinux is enforced in your system, the directories to be bind-mounted in the container need to be relabeled. Otherwise verdaccio will be forbidden from reading those files.

 fatal--- cannot open config file /verdaccio/conf/config.yaml: Error: CONFIG: it does not look like a valid config file

If verdaccio can't read files on a bind-mounted directory and you are unsure, please check /var/log/audit/audit.log to confirm that it's a SELinux issue. In this example, the error above produced the following AVC denial.

type=AVC msg=audit(1606833420.789:9331): avc:  denied  { read } for  pid=1251782 comm="node" name="config.yaml" dev="dm-2" ino=8178250 scontext=system_u:system_r:container_t:s0:c32,c258 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=0

chcon can change the labels of shared files and directories. To make a directory accessible to containers, change the directory type to container_file_t.

$ chcon -Rt container_file_t ./conf

If you want to make the directory accessible only to a specific container, use chcat to specify a matching SELinux category.

An alternative solution is to use z and Z flags. To add the z flag to the mountpoint ./conf:/verdaccio/conf simply change it to ./conf:/verdaccio/conf:z. The z flag relabels the directory and makes it accessible by every container while the Z flags relables the directory and makes it accessible only to that specific container. However using these flags is dangerous. A small configuration mistake, like mounting /home/user or /var can mess up the labels on those directories and make the system unbootable.

Wtyczki

Wtyczki mogą być instalowane w oddzielnym katalogu i montowane przy użyciu Docker lub Kubernetes, jednak upewnij się, że budujesz wtyczki z natywnymi zależnościami używając tego samego obrazu podstawowego, co plik Dockerfile Verdaccio.

FROM verdaccio/verdaccio

USER root

ENV NODE_ENV=production

RUN npm i && npm install verdaccio-s3-storage

USER verdaccio

Docker and custom port configuration

Any host:port configured in conf/config.yaml under listen is currently ignored when using docker.

Istnieje również skrypt npm do budowania obrazu docker, więc możesz również:

V_PATH=/path/for/verdaccio; docker run -it --rm --name verdaccio \
-e "VERDACCIO_PORT=8080" -p 8080:8080 \
verdaccio/verdaccio

Of course the numbers you give to the -p parameter need to match.

Using HTTPS with Docker

Możesz skonfigurować protokół verdaccio, którego verdaccio będzie nasłuchiwał, podobnie jak konfigurację portu. Musisz nadpisać wartość domyślną("http") zmiennej środowiskowej PROTOCOL na "https", po określeniu certyfikatów w pliku config.yaml.

docker run -it --rm --name verdaccio \
--env "VERDACCIO_PROTOCOL=https" -p 4873:4873
verdaccio/verdaccio

Using docker-compose

  1. Pobierz najnowszą wersję docker-compose.
  2. Build and run the container:
$ docker-compose up --build

You can set the port to use (for both container and host) by prefixing the above command with VERDACCIO_PORT=5000.

version: '3.1'

services:
verdaccio:
image: verdaccio/verdaccio
container_name: "verdaccio"
networks:
- node-network
environment:
- VERDACCIO_PORT=4873
ports:
- "4873:4873"
volumes:
- "./storage:/verdaccio/storage"
- "./config:/verdaccio/conf"
- "./plugins:/verdaccio/plugins"
networks:
node-network:
driver: bridge

Docker wygeneruje nazwany wolumin, w którym będą przechowywane trwałe dane aplikacji. Możesz użyćdocker inspect lub docker volume inspect, aby odsłonić fizyczną lokalizację woluminu i edytować konfigurację, taką jak:

$ docker volume inspect verdaccio_verdaccio
[
{
"Name": "verdaccio_verdaccio",
"Driver": "local",
"Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/verdaccio_verdaccio/_data",
"Labels": null,
"Scope": "local"
}
]

Build your own Docker image

docker build -t verdaccio .

Istnieje osobny magazyn, który obsługuje wiele konfiguracji do komponowania obrazów Docker za pomocą verdaccio, na przykład jako odwrotnego proxy:

yarn run build:docker

Uwaga: Pierwsza kompilacja zajmuje kilka minut, ponieważ wymaga uruchomienia npm install, i zajmie to dużo czasu za każdym razem, gdy zmienisz dowolny plik, który nie jest wymieniony w .dockerignore.

Please note that for any of the above docker commands you need to have docker installed on your machine and the docker executable should be available on your $PATH.

Docker Examples

There is a separate repository that hosts multiple configurations to compose Docker images with verdaccio, for instance, as reverse proxy:

https://github.com/verdaccio/docker-examples

Niestandardowe Kompilacje Docker'a

If you have made an image based on Verdaccio, feel free to add it to this list.