Skip to main content

Plik konfiguracyjny

Plik ten jest podstawą verdaccio, ponieważ to w nim możesz modyfikować domyślne zachowanie aplikacji, rozszerzać jej funkcje oraz włączać wtyczki.

A default configuration file config.yaml is created the very first time you run verdaccio.

Podstawowa konfiguracja#

Domyślna konfiguracja obsługuje pakiety o zakresie i umożliwia każdemu użytkownikowi dostęp do wszystkich pakietów, ale tylko uwierzytelnionych użytkowników do publikowania.

storage: ./storageauth: htpasswd:  file: ./htpasswduplinks: npmjs:  url: https://registry.npmjs.org/packages: '@*/*':  access: $all  publish: $authenticated  proxy: npmjs '**':  proxy: npmjslogs: - {type: stdout, format: pretty, level: http}

Sekcje#

Poniższe sekcje wyjaśniają, co oznacza każda właściwość i różne opcje.

Storage Plugins#

Jest lokalizacją domyślnego magazynu danych. Verdaccio domyślnie jest oparte o lokalny system plików.

storage: ./storage

Wtyczki#

Jest lokalizacją katalogu wtyczek. Przydatny w przypadku wdrożeń opartych na Docker/Kubernetes.

plugins: ./plugins

Uwierzytelnianie#

The authentication setup is done here. Uwierzytelnianie jest wykonywane tutaj, podstawowe uwierzytelnianie jest oparte o htpasswd i jest wbudowane w aplikację. Możesz modyfikować jego zachowanie poprzez wtyczki. Więcej informacji o tej sekcji znajdziesz na stronie dotyczącej uwierzytelniania.

auth: htpasswd:  file: ./htpasswd  max_users: 1000

Security#

Since: verdaccio@4.0.0 #168

Blok zabezpieczeń umożliwia dostosowanie podpisu tokena. Aby włączyć JWT (json web token) nowy podpis, należy dodać blok jwt do sekcji api, web używa domyślnie jwt.

Konfiguracja jest podzielona na dwie sekcje: api i web. Aby użyć JWT w api, należy go zdefiniować, w przeciwnym razie użyje podpisu starszego tokena (aes192). For JWT you might customize the signature and the token verification with your own properties.

security: api:  legacy: true  jwt:   sign:    expiresIn: 29d   verify:    someProp: [value]  web:   sign:    expiresIn: 7d # 7 days by default   verify:    someProp: [value]

Zdecydowanie zalecamy przejście do JWT, ponieważ starszy podpis (aes192) jest przestarzały i zniknie w przyszłych wersjach.

Server#

A set of properties to modify the behavior of the server application, specifically the API (Express.js).

You can specify HTTP/1.1 server keep alive timeout in seconds for incomming connections. A value of 0 makes the http server behave similarly to Node.js versions prior to 8.0.0, which did not have a keep-alive timeout. WORKAROUND: Through given configuration you can workaround following issue https://github.com/verdaccio/verdaccio/issues/301. Set to 0 in case 60 is not enough.

server: keepAliveTimeout: 60

Web UI#

This property allow you to modify the look and feel of the web UI. For more information about this section read the web ui page.

web: enable: true title: Verdaccio logo: logo.png scope:

Uplinks#

Uplinks to zdolność systemu do pobierania pakietów ze zdalnych rejestrów, gdy pakiety te nie są dostępne lokalnie. Więcej informacji na temat tej sekcji można znaleźć na stronie uplinks.

uplinks: npmjs:  url: https://registry.npmjs.org/

Pakiety#

Packages allow the user to control how the packages are gonna be accessed. For more information about this section read the packages page.

packages: '@*/*':  access: $all  publish: $authenticated  proxy: npmjs

Ustawienia zaawansowane#

Publikowanie w trybie offline#

By default verdaccio does not allow you to publish packages when the client is offline. This can be can be overridden by setting this value to true.

publish: allow_offline: false
Since: verdaccio@2.3.6 due #223

URL Prefix#

The prefix is intended to be used when the server runs behinds the proxy and won't work properly if is used without a reverse proxy, check the reverse proxy setup page for more details.

url_prefix: /verdaccio/

Verdaccio 5 has an improved prefix behaviour and the VERDACCIO_PUBLIC_URL is available for use, learn how to here.

Max Body Size#

By default the maximum body size for a JSON document is 10mb, if you run into errors that state "request entity too large" you may increase this value.

max_body_size: 10mb

Listen Port#

verdaccio runs by default in the port 4873. Changing the port can be done via cli or in the configuration file, the following options are valid. The following options are valid:

listen:# - localhost:4873      # default value# - http://localhost:4873   # same thing# - 0.0.0.0:4873       # listen on all addresses (INADDR_ANY)# - https://example.org:4873 # if you want to use https# - "[::1]:4873"        # ipv6# - unix:/tmp/verdaccio.sock  # unix socket

HTTPS#

To enable https in verdaccio it's enough to set the listen flag with the protocol https\://. Więcej informacji o tej sekcji znajdziesz na ssl page.

https:  key: ./path/verdaccio-key.pem  cert: ./path/verdaccio-cert.pem  ca: ./path/verdaccio-csr.pem

Proxy#

Jeśli posiadasz serwer proxy w swojej sieci możesz ustawić nagłówek X-Forwarded-For używając następujących właściwości.

http_proxy i https_proxy#

Ta zmienna powinna posiadać listę domen oddzieloną przecinkami, dla których proxy nie powinno być używane.

http_proxy: http://something.local/https_proxy: https://something.local/

brak_proxy#

This variable should contain a comma-separated list of domain extensions that the proxy should not be used for.

no_proxy: localhost,127.0.0.1

Powiadomienia#

Enabling notifications to third-party tools is fairly easy via web hooks. For more information about this section read the notifications page.

notify: method: POST headers: [{'Content-Type': 'application/json'}] endpoint: https://usagge.hipchat.com/v2/room/3729485/notification?auth_token=mySecretToken content: '{"color":"green","message":"New package published: * {{ name }}*","notify":true,"message_format":"text"}'

Bardziej szczegółowe ustawienia konfiguracji znajdziesz w check the source code.

Audit#

Since: verdaccio@3.0.0

npm audit is a new command released with npm 6.x. Verdaccio includes a built-in middleware plugin to handle this command.

Jeśli instalujesz aplikację od nowa, to posiada ona ustawienia domyślnie, w przeciwnym razie musisz dodać następujące właściwości do Twojego pliku konfiguracyjnego

middlewares: audit:  enabled: true

Experiments#

This release includes a new property named experiments that can be placed in the config.yaml and is completely optional.

We want to be able to ship new things without affecting production environments. This flag allows us to add new features and get feedback from the community that wants to use them.

Here one example:

Here is one example:

experiments: changePassword: false

To disable the experiments warning in the console, you must comment out the whole experiments section.